Mittanormaali on suureen määritelmän realisaatio, jolla on ilmoitettu suureen arvo ja siihen liittyvä mittausepävarmuus ja jota käytetään referenssinä. Mittanormaalia käytetään usein referenssinä suureen mitattujen arvojen ja niihin liittyvien mittausepävarmuuksien saamiseen muille saman lajin suureille ja siten metrologisen jäljitettävyyden toteuttamiseen muiden mittanormaalien, mittauslaitteiden tai mittausjärjestelmien kalibroinnin avulla.

  • Kansainvälinen mittanormaali on kansainvälisesti hyväksytty mittanormaali, joka on tarkoitettu maailmanlaajuiseen käyttöön.
  • Kansallinen mittanormaali on kansallisesti hyväksytty mittanormaali, jonka perusteella valtiossa tai talousalueella määritetään suureen arvoja muille kyseisen suureen lajin mittanormaaleille.
  • Primaarinormaali on mittanormaali, jonka metrologinen laatu on yleisesti tunnustettu parhaaksi ja jonka arvo on hyväksyttävissä vertaamalla sitä muihin saman suureen mittanormaaleihin.
  • Sekundaarinormaali on mittanormaali, jonka arvo määritetään vertaamalla sitä saman suureen primaarinormaaliin.
  • Vertailu- eli referenssinormaali on mittanormaali, jolla on tietyssä paikassa tai organisaatiossa yleensä paras saatavissa oleva metrologinen laatu ja johon siellä tehtävät mittaukset perustuvat.
  • Käyttönormaali on mittanormaali, jota käytetään rutiiniluontoisesti mittauslaitteiden kalibrointiin tai tarkastukseen. Käyttönormaali kalibroidaan tavallisesti vertailunormaalin avulla.
  • Siirtonormaali on mittanormaali, jota on tarkoitus kuljettaa eri paikkojen välillä ja jolla voi olla sitä varten erityinen rakenne.

Lähde: SFS-opas 99 (2010) KANSAINVÄLINEN METROLOGIAN SANASTO (VIM). PERUS- JA YLEISKÄSITTEET SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT TERMIT