Mitä ovat vertailumittaukset ja pätevyyskokeet?

 • Vertailumittaukset (interlaboratory comparison) ovat kahdelle tai usealle osallistujalle samalla tavalla ja samoista näytteistä ennalta määriteltyjen muuttujien mukaan järjestettyjä vertailuja, joilla arvioidaan osallistujien suorituskykyä ja heidän tulostensa vertailtavuutta. 
 • Vertailumittaus on pätevyyskoe (proficiency test, PT) kun osallistujan suoriutumisen arviointi tehdään ennalta määrättyjen ehtojen mukaisesti. Vertailumittausten avulla voidaan tarkastella mittausmenetelmien toistettavuutta ja uusittavuutta laboratorioiden välillä sekä systemaattisia virheitä.

Mitä hyötyä osallistumisesta?

 • Osallistumalla pätevyyskokeeseen tai vertailumittaukseen toimija saa riippumattoman arvion oman toiminnan suorituskyvystä ja sen vertailtavuudesta muihin toimijoihin.
 • Tällainen ulkoinen laadunarviointipalvelu on toimijoille vapaaehtoista, mutta laatujärjestelmät edellyttävät riippumattoman tahon tekemää ulkoista laadunarviointia.
 • Menetelmän akkreditoiminen sekä akkreditoinnin ylläpito edellyttävät siis pätevyyskokeisiin ja/tai vertailumittauksiin osallistumista.

Miten näitä järjestetään?

 • Vertailumittausten toteuttamistavat vaihtelevat testattavan näytteen, testisuureen ja tuloksen käyttökohteen mukaan.
 • Esimerkiksi tietyn kemian alan laboratorioiden välisissä vertailumittauksissa riittävän homogeenisesta ja stabiilista vertailunäytteestä lähetetään osanäytteitä vertailumittaukseen osallistuviin laboratorioihin. Vertailumittausjärjestäjä määrittelee testisuureelle vertailuarvon ja sen epävarmuuden, johon osallistujien mittaustuloksia ja mittausepävarmuuksia verrataan. Pääosin järjestettävät vertailumittaukset ja pätevyyskokeet ovat säännöllisesti toistuvia.
 • Tietyn tuotteen ominaisuuksien vaatimusten varmistamiseksi voidaan järjestää myös joko vapaaehtoisia tai lakisääteisiä laboratorioiden välisiä vertailumittauksia. Tällöin esimerkiksi jotain tuotetta tuottavan teollisuuslaitoksen laboratorio ja tuotevalvontaa harjoittava laboratorio järjestävät kahdenkeskisen vertailumittauksen kyseiselle tuotteelle.
 • Arvioitaessa yksittäisen laboratorion pätevyyttä, voidaan sen analysoitavaksi toimittaa tunnetun pitoisuuden omaava näyte. Laboratorion tuottamien tulosten perusteella arvioidaan sen suorituskykyä tunnettuun arvoon vertaamalla.

Mistä pätevyyskokeita ja vertailumittauksia löytyy?

 • Saksalainen BAM ylläpitää ei-kaupallista EPTIS-tietokantaa. Tietokannasta löytyy sekä akkreditoituja että ei-akkreditoituja pätevyyskoekierroksia maailman laajuisesti. 
 • Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) toimivaProftest SYKE järjestää muun muassa ympäristömittauksiin liittyviä pätevyyskokeita ja vertailumittauksia. SYKE on ympäristöalalla toimiva kansallinen vertailulaboratorio. Proftest SYKE on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima (PT 01, ISO/IEC 17043, www.finas.fi) ja toteuttaa vertailumittauksia laaja-alaisesti eri toimialueilla.
 • Kliinisen kemian alalla Suomessa toimii laaja vertailumittaustoiminta terveydenhuollon eri sektoreiden omistaman Labquality Oy:n toimesta, jossa ulkoinen laadunvarmistuspalvelu on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima (PT02, ISO/IEC 17043, www.finas.fi).
 • Suomessa omien alojensa kansalliset vertailulaboratoriot, Ilmatieteenlaitos ja Ruokavirasto, järjestävät vertailumittauksia omalla toimialueellaan. Lisäksi muun muassa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL), Säteilyturvakeskus (STUK) ja Luonnonvarakeskus (LUKE) järjestävät omien toimialojensa vertailuita.

TIETOISKUJA

Pätevyyskokeet ja muut vertailumittaukset, Eurachem 2006

Miten pätevyyskokeet auttavat laboratoriotamme, Eurachem 2014

Proficiency testing – how much and how often?, Eurachem 2016

Sopivan pätevyyskokeen valitseminen laboratoriollemme, Eurachem 2016

Investigating poor performance in proficiency testing, Eurachem 2020

OPPAITA

Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes, 2nd Edition, Eurachem, 2011

BLOGEJA

Leivuori ja Koivikko: Vertailumittauspalvelut – yhteistyöllä laadukasta osaamista, Tulanet, 2019

Mäkelä: Vertailukokeet, Mikrobioni, 2018

Kirjoittajat: Mirja Leivuori ja Riitta Koivikko, Proftest SYKE