Säännöt

Kemiallisteknillinen Yhdistys – Kemisktekniska föreningen r.y.

Nimi ja kotipaikka
1 §

Yhdistyksen nimi on Kemiallisteknillinen Yhdistys – Kemisktekniska Föreningen r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus ja toiminta
2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää heidän työnsä arvostusta ja yhteisiä pyrkimyksiään, tukea heidän ammatillista kehitystään ja vaikuttaa kemian tekniikan ja teollisuuden edistymiseen.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, yms. tilaisuuksia, tekee ammattialaansa liittyviä aloitteita ja esityksiä, harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin ja niiden jäseniin samoin kuin kansainvälisiin alan järjestöihin.

4 §

Yhdistys voi liittyä yhteisöjäsenenä tai jäsenyhdistyksenä muihin kemian tai tekniikan alaa edustaviin tieteellisiin ja aatteellisiin yhdistyksiin.

Jäsenyys
5 §

 1. Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, varsinaisia jäseniä, nuoria jäseniä ja kannattavia jäseniä.
 2. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut kemian teollisuuden tai tutkimuksen hyväksi. Kutsumista tulee kannattaa yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.
 3. Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä kemian toimialalla toimivan henkilön, jolla on korkeakoulututkintoon tai alalla toimintaan perustuva pätevyys.
 4. Nuoreksi jäseneksi, jolla on oikeus ottaa osaa yhdistyksen toimintaan ja äänestyksiin, hallitus voi hyväksyä jonkin korkeakoulun tai yliopiston teknillisen tai matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian opiskelijan. Nuori jäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi suoritettuaan loppututkinnon ilman eri hakemusta.
 5. Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä hallitukselle tehdystä ilmoittautumisesta yhdistyksen toimialalla toimivan oikeuskelpoisen yhteisön. Sen edustajalla on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin.
 6. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 §

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys lakkaan saman vuoden lopussa, jona jäsen ilmoittaa eroamisestaan, ja jäsenmaksu on suoritettava kyseisen vuoden loppuun.

7 §

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistys vaalikokouksessaan päättää erikseen varsinaisten ja erikseen nuorten jäsenten osalta. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.

Yhdistyksen kokoukset
8 §

 1. Yhdistys järjestää vuosittain vähintään kaksi kokousta, joista vuosikokous on pidettävä viimeistään maaliskuun kuluessa ja vaalikokous viimeistään joulukuun kuluessa.
 2. Yhdistys voidaan kutsua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen päätöksellä. Sitä paitsi yhdistys on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksikymmentä (20) yhdistyksen jäsentä tai vähintään 1/10 yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
 3. Kokouskutsu toimitetaan kirjeitse kaikille jäsenille tai julkaistaan hallituksen määräämässä sanoma- tai ammattilehdessä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
 4. Kaikki vaalit ja äänestykset ovat avoimia, ellei joku vaadi suljetuin lipuin tapahtuvaa äänestystä. Äänten langetessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa tapauksissa puheenjohtajan ääni.
 5. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

9 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilit.
 3. Esitetään tilintarkastuskertomus.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallituksen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 5. Käsitellään muut erikseen kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, suomen- ja ruotsinkielinen varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 3. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.
 4. Päätetään luottamushenkilöiden palkkioista.
 5. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä siihen liittyvä talousarvio
 6. Määrätään jäsenmaksut seuraavalle vuodelle.
 7. Käsitellään muut erikseen kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus
11 §

 1. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, joka kantaa ja vastaa sen puolesta. Hallituksen muodostavat yhdistyksen vaalikokouksessaan valitsemat puheenjohtaja, suomen- ja ruotsinkielinen varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä, näistä enintään kolme (3) nuorta jäsentä.
 2. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuorovuosin on erovuorossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat ja kolmesta (3) viiteen (5) jäsentä. Puheenjohtajien tai hallituksen jäsenen tehtävään voidaan sama henkilö valita enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Puheenjohtajana toimiminen lasketaan hallituskaudeksi.
 3. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi hallituksen jäsentä ilmoittamalla aiheen sitä puheenjohtajalta pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja näihin luettuna puheenjohtaja tai toinen varapuheen­johtaja on saapuvilla.
 4. Yhdistyksen nimen merkitsee joko hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi vara­puheen­johtajista, kukin heistä yhdessä toisen hallituksen jäsenen tai yhdistyksen sihteerin kanssa.
 5. Hallitus valitsee yhdistykselle keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarpeellisiksi katsomansa virkailijat.

Tilit ja tilintarkastus
12 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, Tilinpäätöksen tulee olla valmis ennen helmikuun loppua, jolloin hallituksen on lähetettävä kaikki tilintarkastusta varten tarvittavat asiakirjat tilintarkastajille. Näiden on vuosikokoukseen mennessä suoritettava tarkastus ja palautettava asiakirjat tilintarkastuskertomuksen ohella hallitukselle.

Jaostot
13 §

Tietyllä alalla tai alueella toimivat yhdistyksen jäsenet voivat perustaa erityis- tai paikallisjaostoja edistämään erityisalaa yhdistyksen sääntöjen 3 §:n tarkoittamassa hengessä.

Sääntöjen muuttaminen
14 §

 1. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kummassakin vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta.
 2. Sääntöjen muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkaminen
15 §

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Purkamiseen vaaditaan vähintään seitsemän kahdeksas­osan enemmistön kannatus annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus on käytettävä tarkoitukseen, joka edistää 2 §:ssä mainittuja yhdistyksen tarkoitusperiä.