Säännöt

Kemiallisteknillinen Yhdistys – Kemisktekniska föreningen r.y.

Nimi ja kotipaikka
1 §

Yhdistyksen nimi on Kemiallisteknillinen Yhdistys – Kemisktekniska Föreningen r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus ja toimintamuodot
2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää heidän työnsä arvostusta ja yhteisiä pyrkimyksiään, tukea heidän ammatillista kehitystään ja vaikuttaa kemian tekniikan ja teollisuuden kehitykseen.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seminaareja ja sidosryhmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin ja niiden jäseniin samoin kuin kansainvälisiin alan järjestöihin.

4 §

Yhdistys voi liittyä yhteisöjäsenenä tai jäsenyhdistyksenä muihin kemian tai tekniikan alaa edustaviin yhdistyksiin.

Jäsenyys
5 §

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, nuoria jäseniä, kannattavia jäseniä tai kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla hallituksen osoittamalle jäsenasioista vastaavalle toimihenkilölle. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään henkilöt, joilla on alan ylempi korkeakoulututkinto tai alalla toimintaan perustuva pätevyys.

Yhdistyksen nuoreksi jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla hallituksen osoittamalle jäsenasioista vastaavalle toimihenkilölle. Nuoriksi jäseniksi voivat liittyä jonkin korkeakoulun tai yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelijat. Nuorilla jäsenillä on oikeus ottaa osaa yhdistyksen toimintaan ja äänestyksiin. Nuori jäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi ilman eri ilmoitusta suoritettuaan ylemmän korkeakoulututkinnon.

Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä hallitukselle tehdystä ilmoittautumisesta yhdistyksen toimialalla toimivan oikeuskelpoisen yhteisön. Sen edustajalla on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut kemian teollisuuden tai tutkimuksen hyväksi. Yhdistyksen kokouksen yksinkertaisen enemmistön tulee kannattaa kutsumista.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät, ellei hallitus katkaise jäsenyyttä maksamattomien jäsenmaksujen tai yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan kannalta asiattoman käytöksen vuoksi.

6 §

Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla asiasta hallitukselle. Jäsenyys lakkaan saman vuoden lopussa, jona jäsen ilmoittaa eroamisestaan, ja jäsenmaksu on suoritettava kyseisen vuoden loppuun.

7 §

Yhdistyksen jäsenilta peritään vuosittain vaalikokouksen vahvistama jäsenmaksu. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.

Yhdistyksen kokoukset
8 §

Yhdistys järjestää vuosittain vähintään kaksi kokousta, joista vuosikokous on pidettävä viimeistään 30. huhtikuuta ja vaalikokous viimeistään 31. joulukuuta.

Yhdistys voidaan kutsua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen päätöksellä. Lisäksi yhdistys on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksikymmentä (20) yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Kokouskutsu julkaistaan vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen verkkosivuilla ja toimitetaan jäsenille lisäksi sähköpostitse jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kaikki vaalit ja äänestykset ovat avoimia. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa tapauksissa puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen hallintokieli on suomi. Vaali- ja tilintarkastuskertomukset laaditaan hallintokielellä.

9 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilit.
3. Esitetään toiminnantarkastuskertomus.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallituksen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
5. Käsitellään muut erikseen kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
3. Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
4. Päätetään luottamushenkilöiden palkkioista.
5. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä siihen liittyvä talousarvio
6. Päätetään jäsenmaksut seuraavalle vuodelle.
7. Käsitellään muut erikseen kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus
11 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, joka kantaa ja vastaa sen puolesta. Hallituksen muodostavat yhdistyksen vaalikokouksessaan valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä neljä muuta jäsentä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolmen hallituksen jäsenen on oltava varsinaisia jäseniä.

Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajien tai hallituksen jäsenen tehtävään voidaan sama henkilö valita enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi hallituksen jäsentä ilmoittamalla aiheen sitä puheenjohtajalta pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja näihin luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla.

Yhdistyksen nimen merkitsee joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin heistä yhdessä toisen hallituksen jäsenen tai yhdistyksen sihteerin kanssa.

Hallitus valitsee yhdistykselle tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

Tilit ja toiminnantarkastus
12 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, tilinpäätökseen tulee olla valmis ennen tammikuun loppua, jolloin hallituksen on lähetettävä kaikki toiminnantarkastusta varten tarvittavat asiakirjat toiminnantarkastajille. Näiden on seuraavan helmikuun aikana suoritettava tarkastus ja palautettava asiakirjat toiminnantarkastuskertomuksen ohella hallitukselle.

Sääntöjen muuttaminen
13 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kummassakin vähintään kaksi kolmasosaa äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta.

Sääntöjen muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkaminen
14 §

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Purkamiseen vaaditaan vähintään seitsemän kahdeksasosan enemmistön kannatus annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus on käytettävä tarkoitukseen, joka edistää 2 §:ssä mainittuja yhdistyksen tarkoitusperiä.