Omorganisering av kemistsamfundens verksamhet

wsewgbwfiDå takorganisationen Kemiska Sällskapet i Finland lades ner 31.3.2013 förverkligades en stor strukturell organisationsförändring för kemistkåren. Den tidigare takorganisationens medlemsföreningar Suomalaisten Kemistien Seura (SKS), Kemiallisteknillinen Yhdistys – Kemisktekniska Föreningen (KTY) och Finska Kemistsamfundet (FKS), fortsätter verka som självständiga föreningar men samarbetet mellan dem intensifieras. Föreningarnas gemensamma ärenden sköts av Suomalaisten Kemistien Seura i enlighet med ett samarbetskontrakt som föreningarna ingått. Denna lösning har man kommit till för att få avlägsna överlappande strukturer, förbättra samarbetet mellan föreningarna och försäkra sig om fortsatta ekonomiska förutsättningar för verksamheten i framtiden.

I fortsättningen kommer ordförande för var och en av de tre föreningarna under gemensamma möten att ha fullmakt att ta ställning till och besluta i fråga om gemensamma ärenden som finns omnämnda i samarbetskontraktet. Varje enskild förenings styrelse behandlar fortsättningsvis dessa gemensamma ärenden och sålunda beaktas medlemmarnas åsikter i dessa frågor.

För att sköta internationella åtaganden och ärendena har kemistsamfunden tillsammans grundat en nationalkommittee (kansallinen komitea). Kommitteen består av föreningarnas ordförande och respektive viceordförande som suppleanter. Suomalaisten Kemistien Seuras sekreterare är kommitteens sekreterare. Ett eget konto har öppnats för kommitteens ärenden och ekonomin granskas i sambad med Suomalaisten Kemistien Seuras revision. Nationalkommitteen sammankommer enligt behov, men åtminstone en gång under varje verksamhetsår. Verksamhetsåret utgörs av ett år i taget. Mötena ordnas så att det alltid finns en representant från varje förening närvarande. En bred representation garanteras genom att varje förenings styrelse får föreslå personer till de olika representationsuppdragen. Dessa förslag bekräftas och representanter utses sedan under nationalkommitteens möten.