Kemian Päivät 2019 – Torstai

Ilmoittautuminen ja blogi Keskiviikon ohjelma Torstain ohjelma

Elintarvikepakkauksen moderni muoto
Torstai 28.3.2019 klo 9:30-12:30, hallisali 1a

Ympäristötietoisuuden kasvaessa on alettu kiinnittää huomiota erityisesti muoviin. Kestävänä materiaalina sen hävityksestä onkin tullut ongelma. Siksi on tärkeää pohtia, mihin muovia käytettään ja olisiko sille vaihtoehtoja. Elintarvikealalla muovi on mahdollistanut erinomaisen hygienian ja tuotteiden käyttöiän kasvun, mutta onko muovin voittokulku tullut tiensä päähän?

Ruokaviraston asiantuntija, ylitarkastaja Merja Virtanen kertoo mitä elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevilta materiaaleilta edellytetään lainsäädännöllisesti. Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Pekka Saranpää, Stora Enson innovaatiopäällikkö Maria Holopainen ja VTT:n erikoistutkija Heidi Peltola kertovat moderneista pakkausmateriaaleista ja niiden tuotekehityksestä. Tutkija Anna Tenhunen esittelee kuulijoille VTT:n palkitun selluloosainnovaation.

Ohjelma
9:30 Avaus, session puheenjohtaja, erikoistutkija Eila Järvenpää, Luonnonvarakeskus
9:35 Merja Virtanen, ylitarkastaja, Evira/Ruokavirasto
Turvallinen ja vaatimustenmukainen pakkaus – mistä asioista se koostuu?
10:15 Pekka Saranpää, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus
Tuote osana pakkausta – elintarvikepakkauksen uusi tarina
10:40 Maria Holopainen, Senior Manager Innovation, Stora Enso Oyj
Uusiutuva pakkaus
11:00 Tauko
11:30 Heidi Peltola, Senior Scientist, VTT Oy
Elintarvikepakkausten tulevaisuus: ekologiset pakkausmateriaalit ja -ratkaisut
12:10 Anna Tenhunen, Research Scientist, VTT Oy
Innovaatioita selluloosasta – Ellen MacArthur Foundationin palkitsema VTT:n pakkausratkaisu
12:45 Yhteenveto, session puheenjohtaja

Ohjelman suunnittelu: Tiina Ritvanen/ETS Elintarvikeanalytiikan jaosto ja Kemian Seurat

>Takaisin alkuun


New Energy Academy Programme Seminar
Torstai 28.3.2019 klo 9:30-16:00, lecture hall 3d


Suomen Akatemian Uusi energia -tutkimusohjelman seminaarissa pääpuhujana on professori Daniel Nocera, joka on maailman johtavia tutkijoita uusiutuvan energian alalla. Lisäksi ohjelmassa on puheenvuoroja Suomen energiajärjestelmästä, puhtaan energian teknologioista sekä paneelikeskustelu asumisen kestävistä energiaratkaisuista.

Keynote speaker in the seminar for the Academy of Finland’s Academy Programme New Energy is Professor Daniel Nocera, one of the world’s leading researchers in renewable energy. The seminar also includes presentations on Finland’s energy system and clean energy technology as well as a panel discussion on sustainable energy solutions for housing.

Chair: Prof. Reko Leino, Åbo Akademi

Ohjelma
9:30 Opening words, New Energy Academy Programme, Prof. Reko Leino
9:45 Prof. Daniel G. Nocera, Harvard University
Keynote speech: Fuels and Food from Sunlight, Air and Water
10:45 Coffee and posters of the New Energy Academy Programme
11:30 Prof. Sanna Syri, Aalto-yliopisto
Suomen energiajärjestelmän vahvuudet ja haasteet
12:00 Timo Ritonummi, teollisuusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö
Puhtaan energian teknologiat – niille on tilausta!
12:30 Lounas
Aikaa tutustua ChemBio-näyttelyyn ja Uusi energia -hankkeiden postereihin
14:30 Paneelikeskustelu: Asumisen kestävät energiaratkaisut 

Puheenjohtaja: professori Peter Lund, Aalto-yliopisto

Panelistit:
– Miimu Airaksinen, toimitusjohtaja, Suomen rakennusinsinöörien liitto
– Hanna-Liisa Kangas, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE
– Jyri Nieminen, Chief Sustainability Officer, Sweco Finland Oy
– Juha Kostiainen, johtaja, YIT OYJ
– Karoliina Auvinen, projektinjohtaja, Aalto-yliopisto

Järjestäjät: Suomen Akatemia ja Kemian Seurat

>Takaisin alkuun


Analytics session: Direct analysis with mass spectrometry
Torstai 28.3.2019 klo 9:30-15:45, lecture hall 1b

Different direct mass spectrometric analysis techniques and their applications will be the main focus on the analytics session. These techniques will include ambient mass spectrometry (ambient-MS), atmospheric pressure interface-time of flight mass spectrometry (APi-TOFMS), aerosol mass spectrometry (AMS), selected ion flow-tube mass spectrometry (SIFT-MS) and proton transfer reaction mass spectrometry (PTR-MS). These are mainly applied to environmental, safety and health sectors.

Suora massaspektrometrinen analyysi

Analytiikkasessiossa keskitytään suoriin massaspektrometrisiin tekniikoihin sekä niiden sovelluksiin. Näitä tekniikoita ovat näytteen suora desorptio massaspektrometriin (engl. Ambient-MS), ilmanpaineliitäntä lentoaikamassaspektrometriin (APi-TOFMS), aerosolimassaspektrometria (AMS), valitun ionin virtausputkimassaspektrometria (SIFT-MS) ja protoninsiirtoreaktio-massaspektrometria (PTR-MS). Tärkeimmät sovellusalueet ovat ympäristö, turvallisuus ja terveys.

Programme
9:30 Opening, Prof. Lauri Halonen
9:35 Douglas Worsnop, Ph.D., Aerodyne Research Inc.
Aerosol mass spectrometry
10:15 Philipp Sulzer, Ph.D., Ionicon Analytik
Innovations in proton transfer reaction-mass spectrometry: Recent developments and applications
10:40 Break
11:00 Simon Schallhart, Ph.D., Atmospheric composition research unit, Finnish Meteorological Institute
Proton transfer reaction-mass spectrometry, the fast method to measure volatile organic compounds in the atmosphere
11:25 Kajsa Roslund, University of Helsinki, Department of Chemistry
Headspace measurements of oral bacteria using proton transfer reaction-mass spectrometry
11:50 Lunch
13:20 Matti Rissanen, Ph.D., University of Helsinki, Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR)
On-line chemical ionization mass spectrometry for resolving in-situ gas-phase aerosol precursors
13:45 Patrik Španěl, Professor, J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, The Czech Academy of Sciences
Mass spectrometry for real time analyses of trace concentrations of volatile compounds in air and breath
14:25 Break
14:45 Nina Sarnela, R&D Scientist, Kärsa Oy
Detecting chemical threats with chemical ionization atmospheric pressure interface-mass spectrometry
15:10 Tiina Kauppila, Docent, Verifin – Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention
Ambient mass spectrometry techniques
15:35 End of the session

Järjestäjät: Lauri Halonen, HY ja Kari Hartonen, HY, Kemian Seurat

>Takaisin alkuun


Symposium on Computational Chemistry
Torstai 28.3.2019 klo 9:30-15:05, lecture hall 3a

Computational chemistry plays a significant role in modern chemical research activities and computational research methods can be used to explain the atomic-level details behind various experimentally observed phenomena. Computational chemistry also enables the study of molecules and materials that have not yet been prepared in a laboratory. Computer-aided design of new compounds such as drug molecules is one of the most important applications of computational chemistry in the chemical industry.

Symposium on Computational Chemistry is comprised of six talks, which will cover a number of current research activities both in academia and chemical industry. The topics of the symposium include:

  • Utilization of computational chemistry in industrial R&D
  • Computer-aided drug design
  • Computational methods in biological imaging and computational biochemistry
  • Computational catalysis research and electrochemistry

Laskennallinen kemia on yksi kemian keskeisistä tutkimusmenetelmistä. Laskennallisen kemian menetelmillä pystytään selittämään monia kokeellisia havaintoja, joiden ymmärtäminen vaatii atomitason ilmiöiden tarkastelua jopa yksittäisen elektronin tarkkuudella. Laskennallisen kemian avulla on myös mahdollista tutkia molekyylejä ja materiaaleja, joita ei ole vielä edes valmistettu laboratoriossa. Uusien yhdisteiden kuten lääkeainemolekyylien tietokoneavusteinen suunnittelu onkin yksi laskennallisen kemian merkittävimmistä sovellusalueista kemian teollisuudessa.

Laskennallisen kemian symposiumissa kuullaan kuusi esitelmää, joissa kerrotaan sekä yliopistoissa että kemian teollisuudessa käynnissä olevista tutkimushankkeista. Aiheina ovat mm.

  • Laskennallisen kemian hyödyntäminen kemian teollisuuden tuotekehityksessä
  • Tietokoneavusteinen lääkeainetutkimus
  • Laskennalliset menetelmät biologisessa kuvantamisessa ja laskennallisessa biokemiassa
  • Laskennallinen katalyysitutkimus ja sähkökemia
Morning session
Chair: Dr. Atte Sillanpää, CSC
9:30 Dr. Mikko Muuronen, BASF SE, Ludwigshafen
Theory in practice: Examples from industry and academia
10:25 Prof. Karoliina Honkala, University of Jyväskylä
A molecular view of heterogeneous catalysis from calculations
11:00 Prof. Kari Laasonen, Aalto University
Ab initio modelling of electrochemical reactions
11:35 Lunch break
Afternoon session
Chair: Dr. Maria Sammalkorpi, Aalto University
13:00 Dr. Peter Horvath, Biological Research Centre of the Hungarian Academy of Sciences and University of Helsinki
Life beyond the pixels: image analysis and machine learning methods for personalized drug discovery
13:55 Prof. Olli Pentikäinen, University of Turku
Computer-dependent drug discovery: From academic discovery towards commercial work
14:30 Dr. Vivek Sharma, University of Helsinki
Multiscale simulation approaches to understand biological energy conversion in the inner mitochondrial membrane

Järjestäjät: Laskennallisen kemian jaosto ja Kemian Seurat

>Takaisin alkuun


Suojelun seminaari: Uudet uhkakuvat
Torstai 28.3.2019 klo 11:30-15:30, hallisali 3e

Teknologian kehittyminen ja sen saattaminen yhä useampien ulottuville sekä samanaikainen maailmanpoliittisen tilanteen kiristyminen, hybridivaikuttaminen ja ei-valtiollisten toimijoiden aktivoituminen ovat nostaneet esiin uusia uhkatekijöitä, joita käsitellään Suojelun Seminaarissa ”Uudet uhkakuvat”. Helsingin yliopiston, Puolustusvoimien ja Ulkoministeriön edustajat kertovat
ajankohtaisista aiheista, mm. kemiallisista taisteluaineista, synteettisestä biologiasta ja robotiikasta.

Puheenjohtaja: Prof. Markku Mesilaakso, Puolustusvoimien tutkimuslaitos
11:30 Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry:n kevätkokous
12:30 Seminaarin avaus
12:40 Prof. Paula Vanninen, Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti Verifin
Novitshokit ja inkapasitoivat aineet
13:20 Kari Takamaa, johtava sotilaslakimies, Maanpuolustuskorkeakoulu
Inkapasitoivien aineiden käyttö – kemiallisen aseen kieltosopimuksen vai ihmisoikeuksien rikkomista?
14:00 FT Markos Mölsä, Sotilaslääketieteen keskus
Synteettinen biologia – mahdollinen uusi uhka
14:40 Tauko
Puheenjohtaja: Jussi Paatero, dosentti, Helsingin Yliopisto
14:50 FT Timo Kaurila, Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Autonomiset asejärjestelmät
15:20 Loppusanat

Järjestäjät: SPT-jaosto ja Kemian Seurat

>Takaisin alkuun


Kemian korkeakouluopetuksen kehittäminen yritysyhteistyön kautta
Torstai 28.3.2019 klo 12:00-15:45, hallisali 3f

Seminaarissa tarkastellaan korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on kehittää kemian korkeakouluopetuksen kehittäminen. Seminaarin keynoten antaa professori Jan Lundell Jyväskylän yliopistosta, jossa on tehty viime vuosina huimaa työtä kemian opetuksen kehittämisen suhteen.

Keynoten jälkeen kuullaan kolme esimerkkiä yritysyhteistyöstä: 1) Aalto yliopisto ja UPM kertovat Biofore BootCampista, 2) Measur kertoo yrittäjyydestä ja 3) Boliden AB ja Oulun yliopisto esittelevät teollista yhteistyötä soveltavan epäorgaanisessa kemian opetuksessa. Seminaari päätetään työelämätaitoja käsittelevään paneelikeskusteluun.

Seminaari on suunnattu kemian opiskelijoille ja opettajille kaikilla kouluasteilla perusopetuksesta korkeakouluihin sekä yrityksille.

The seminar focuses on cooperation between universities and business with the aim of developing the higher education in chemistry. Keynote is given by Professor Jan Lundell from the University of Jyväskylä. University of Jyväskylä has been very successful in developing their chemistry teaching in the recent years.

After Keynote, three examples of business co-operation will be heard: 1) Aalto University and UPM discuss Biofore BootCamp; 2) Measur tells about entrepreneurship and 3) Boliden AB and University of Oulu present industrial co-operation in inorganic chemistry teaching. The seminar will be decided on a panel discussion on working life skills.

The seminar is aimed at chemistry students and teachers at all levels of education from primary to higher education and business.

Ohjelma
12:00 Avauspuheenvuoro: Maija Aksela, professori, Helsingin yliopisto
12:05 Jan Lundell, professori, Jyväskylän yliopisto
Keynote: Kemian korkeakouluopetuksen kehittäminen
12:45 Tapani Vuorinen, professori, Aalto yliopisto & Esa Laurinsilta, Johtaja, Strategiset kumppanuudet, UPM & opiskelijoita
Aalto–UPM -yhteistyö – tapaus Biofore BootCamp
13:15 Kahvitauko
13:45 Teemu Myllymäki, toimitusjohtaja, Measur
Yrittäjyys ja korkeakouluyhteistyö – Tapaus Measur – kaikki analyysit samasta paikasta
14:15 Justin Salminen, tutkimusjohtaja, Boliden Ab & Ulla Lassi, professori, Oulun yliopisto
Teollista yhteistyötä soveltavassa epäorgaanisessa kemiassa
14:45 Tauko
15:00 Jaana Neuvonen, johtava asiantuntija, Kemianteollisuus ry
Työelämätaidot-paneelin esipuheenvuoro
15.10 Paneeli: PJ Johannes Pernaa, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
– Korkeakoulujen edustajia
– Yritysten edustajia

Järjestäjät: Kemian opetuksen jaosto ja Kemian Seurat

>Takaisin alkuun


Ympäristösessio: Kemikalisoitumisen ABC – globaalista lokaaliin
Torstai 28.3.2019 klo 12:30-15:30, lecture hall 3b

Kemikalisoitumisen ymmärtämiseksi ympäristöämme on tarkasteltava monella alueellisella ja ajallisella tasolla. Tässä sessiossa käsitellään ensin kaikkein globaaleinta näkökulmaa – vaarallisten aineiden kulkeutumista ja merkitystä Arktiselle alueelle. Sitten siirrytään Itämeren tilan arviointiin, jossa ongelmat ovat osittain samoja – osittain ei. Kaupunkiympäristö vuotaa lähiympäristöönsä hyvin laajan kirjon kemikaaleja, mutta pysyvimmät niistäkin kulkeutuvat kauas. Jos kemikaalien rajoittaminen vaikuttaa liian hitaalta, voiko kemia ja teknologia antaa meille uusia ratkaisuja?

Environmental session: ABC of chemicalization – from global to local

The session will focus on status assessment in different scales of the environment.  The “ABC” comprises of Arctic, Baltic and Cities. All have their own problems and solutions, but some of them are mutual. We will look at both status and long term development, not forgetting the history. In principal, solutions to problems are often international, but implementation local. If regulation appears to be too slow, maybe chemistry and technology itself can give us some solutions?

Chair: Dr. Tiina Putkonen, Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes)

Programme
12:30 Opening words, Dr. Jaakko Mannio, Finnish Environment Institute (SYKE)
12:40 Prof. Cynthia de Wit,   Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES), Stockholm University
Chemicalization of the Arctic –  100 years or more?
13:25 Dr. Kaarle Kupiainen, Ministry of the Environment, Finland
Black Carbon in the Arctic – do we have to worry?
14:00 Coffee break
14:30 Dr. Jaakko Mannio, Finnish Environment Institute (SYKE)
State of the Baltic Sea 2018 – contaminants and knowledge gaps
15:05 Dr. Niina Vieno, Law & Water Ltd
Cities are leaching – how to stop?
15:40 Closing

Järjestäjät: Jaakko Mannio, SYKE ja Kemian Seurat

>Takaisin alkuun


Arkipäivän kemiaa
Torstai 28.3.2019 klo 11:00-13:00, Plaza

Ohjelma
11:00 Marilla Anttila ja Kirsi Levä, Tukes
Ennakoi kiertotalouden turvallisuustekijät
11:25 Merja Penttilä, VTT
Pöpöt kiertotaloudessa
11:50 Pertti Marnila, Luonnonvarakeskus
Hyönteiset osana biokiertotaloutta
12:20 Markus Metsälä, Helsingin yliopisto
Krapulalääkettä testaamassa – voiko etanolin metaboliaan vaikuttaa kemian keinoin?

Järjestäjä: Kemian Seurat

>Takaisin alkuun