Kemian Päivät 2019 – Keskiviikko

Ilmoittautuminen ja blogi Keskiviikon ohjelma Torstain ohjelma

Kemia kiertotalouden ajurina
Keskiviikko 27.3.2019 klo 9:30-13:30, hallisali 1a

Kiertotaloudessa resurssien käyttö ei noudata perinteisiä ”tuota, käytä, hävitä” polkuja, vaan sen sijaan ne pidetään kestävästi käytössä mahdollisimman pitkään. Kiertotalouden kehittäminen edellyttää systeemisiä muutoksia, ja uudistaa niin tuotantoa, kulutus- ja bisnesmalleja kuin sääntelyä.

Tämän seminaarin fokuksessa on viestiä kemian ja kemianteollisuuden merkityksestä tässä kehityksessä nostamalla esiin esimerkkejä erityisesti muovien ja veden piiristä. Koska kiertotaloudessa materiaalisysteemit ovat erilaisia kuin lineaaritaloudessa, uusia haasteita kohdataan kemikaalisääntelyssä, työturvallisuudessa ja tuotemerkintöjen saralla. Huippuasiantuntijoiden esitykset käsittelevät näihin haasteisiin liittyviä näkökulmia.

Chemistry in the Circular Economy

In a circular economy resources are not used by the traditional” take, make, dispose” paths. Instead, they are kept at their highest utility and value for as long as possible. The development of a more circular economy requires systemic changes, and renews production, consumption, business models and regulation.

This seminar highlights the importance of chemistry and chemical companies in this development. Several case-examples are presented, especially in the areas of circular plastics and circular water. As in a circular economy, the systems of material streams differ from those in a linear economy, new challenges are faced in the chemical regulation, occupational safety and product labelling. The importance of these aspects is discussed by high level experts.

Moderators: Linda Fröberg-Niemi, Smart Chemistry Park / Turku Business Region and Maija Pohjakallio, VTT, Technical Research Center of Finland

Ohjelma
9:30 Welcome,
Sustainable chemistry enables circular economy – News from SusChem FI, Linda Fröberg-Niemi and Maija Pohjakallio
10:00 Nella Baerents, Kraton Corporation
Circular Chemistry – Case tall oil
10:25 Outi Grönfors, Kemira Oyj
Circular Water
10:50 Lena Smuk, RISE – Research Institutes of Sweden
Swedish approach to making polymer flows circular
11:15 Break
11:45 Topi Turunen, Finnish Environment Institute (SYKE)
Circular economy challenges the chemical regulation
12:10 Kirsi Levä, Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes)
Safety challenges of industrial plants using secondary raw materials
12:35 Terhi Uusitalo, Nordic Swan Ecolabel
How Nordic Swan ecolable system (and criteria) affect materials’ and products’ R&D-work in the area of circular economy?
13:00 Concluding remarks

Järjestäjät: Maija Pohjakallio, VTT ja Kemian Seurat

>Takaisin alkuun


Kromatografiset työkalut lääketieteellisessä tutkimuksessa -seminaari
Keskiviikko 27.3.2019 klo 9:30-13:30, hallisali 1b

Kromatografia on analyyttisen kemian erotusmenetelmä, joka voidaan jakaa edelleen useampiin alalajeihin ja tekniikoihin. Kromatografiaa hyödynnetään useilla tieteenaloilla yhdistettynä erilaisiin detektoreihin ja orgaanisten yhdisteiden analysoinnissa se on yksi käytetyimmistä analyysitekniikoista. Seminaarissa keskitytään erilaisten kromatografisten menetelmien soveltamiseen lääketutkimuksen eri osa-alueilla, aina lääkkeiden laadunvalvonnasta kliiniseen ja oikeuslääketieteelliseen analytiikkaan.

Seminaari sisältää lyhyen kromatografiaseuran esittelyn, avajaispuheen Tuulia Hyötyläiseltä Örebron Yliopistosta, kuusi lyhempää seminaaripuheenvuoroa suomalaisilta tutkijoilta, sekä sponsorin puheenvuoron kevyen lounaan lomassa.

Puheenjohtaja: FM Päivi Pöhö, Helsingin yliopisto

Ohjelma
9:30 Puheenjohtaja: Seminaarin avaus ja kromatografiaseuran toiminnan esittely
9:40 Prof. Tuulia Hyötyläinen, Örebron Yliopisto
Raskauden aikaisen ympäristökemikaalialtistuksen vaikutus terveyteen
10:30 FT Marica Engström, Turun yliopisto, Kemian laitos
Luonnonyhdisteiden kromatografiset sormenjäljet
10:50 FM Samuel Mesihää, Helsingin Yliopisto, Oikeuslääketieteen osasto
Muuntohuumeiden typen mittaukseen perustuva pitoisuusmääritys ilman vertailuaineita – Sovellukset oikeustoksikologisissa tutkimuksissa
11:10 Kevyt lounas seminaaritilassa ja Agilentin esitelmä
FT Matias Kopperi, Agilent Technologies Finland Oy
Uuden sukupolven kokonaisratkaisu aminohappoanalyysiin
12:00 FT Marko Lehtonen, Itä-Suomen Yliopisto, Farmasian laitos
HILIC ja grafiitti vaihtoehtoina käänteisfaasille
12:20 Prov. Elisa Ollikainen, Helsingin Yliopisto, Farmasian tiedekunta
Mikrofluidistiset erotuslaitteistot lääkeaineanalytiikassa ja lääke-lääke-vuorovaikutusten ennustamisessa
12:40 FM Anna Becker, HUSLAB
Kromatografia kliinisessä laboratoriossa
13:00 TkL Päivi Kokkonen, Orion Pharma
Epäpuhtauksien määrittäminen lääkeaineista ja lääkevalmisteista kromatografisin keinoin
13:20 Puheenjohtajan: Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

Järjestäjät: Suomen Kromatografiaseura ja Kemian Seurat

>Takaisin alkuun


Polttoaineet, palamisen kemia ja polttomoottoritekniikat: Tutkimus ja merkitys Suomelle
Keskiviikko 27.3.2019 klo 9:30-13:45, hallisali 3a

Polttomoottori ja palaminen ovat keskeisen tärkeitä maailman ja Suomen taloudelle nyt ja vielä pitkään tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen aiheuttaman lämpötilan nousun rajoittamiseksi on fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennettävä. Tämän johdosta maailmalla ja Suomessa tehdään tutkimusta ja liiketoimintaa uusiutuvien polttoaineiden valmistamiseksi isossakin mitta-skaalassa sisältäen näiden polttoaineiden hyödyntämisen nykyisissä ja tulevissa polttomoottoreissa. Samanaikaisesti esim. autojen moottoreiden hyötysuhteita halutaan parantaa, joita nykytietämyksen mukaan voidaan parantaa merkittävästikin tämän hetkisestä. Näiden lisäksi halutaan esim. laivojen polttomoottoreissa ottaa käyttöön myös edullisempia, mutta palamisprosessiltaan vaikeammin hallittavia polttoaineita kuten maakaasua (pääkomponentti metaani). Polttoaine – Palamisen kemia – Polttomoottori – kokonaisuuden hallinta ja optimointi vaatii usean eri alueen osaamista.

Tässä seminaarissa puhujina ovat edellä olevien alojen tutkijoita suomalaisista yliopistoista ja yrityksistä. Lisäksi vieraana on yksi maailman johtavista palamisen kemian ja kinetiikan tutkijoista, Henry Curran Irlannista, National University of Ireland (NUI) Galway -yliopistosta (h-index = 73). Hän pitää seminaarin pääesityksen.

Fuels, Combustion Chemistry, and Internal-Combustion (IC) Engine Technologies: Research and Impact on Finland

Combustion and IC-engines are and will be crucial to world and Finnish economy for many years to come. Climate-change and temperature-rise it causes place limit on future use of fossil fuels. Largely due to this reason in many countries, including Finland, exits significant ongoing research efforts and business opportunities to produce renewable fuels, also in large scale, with purpose to use these fuels both in the current fleet and in future IC-engines. At the same time, according to the current knowledge, efficiencies of IC-engines of vehicles can still be improved significantly and, consequently, much efforts have been devoted to accomplish this target. In addition to these objectives, there exist, for example, significant interest to use inexpensive natural gas (mainly methane) in IC-engines of ships. However, combustion process with natural gas is more demanding to handle than with conventional fuels. Controlling and optimizing Fuel – Combustion Chemistry – IC-engine – entity is challenging and requires know-how from several different areas.

Speakers in the seminar are researchers from Finnish universities and companies from the above-discussed areas. In addition, our guest, Henry Curran, National University of Ireland (NUI) Galway, is a world-leading scientist in combustion chemistry and kinetics (h-index = 73). He will give the plenary presentation.

Ohjelma
9:30 Opening, Arkke Eskola, University of Helsinki
9:40 Katriina Sirviö, University of Vaasa
Issues of various alternative fuels for IC-engines
10:05 Martti Larmi, Aalto University
Optical diagnostics: a look inside the IC-engine cylinder
10:35 Christer Wik, Wärtsilä Oyj
Future sustainable shipping and energy production including engines
11:00 Anders Brink, Åbo Academy University
Investigating the ignition mechanism in ultra-lean gas engines using detailed chemistry simulations
11:25 Break
12:15 Jenni Nortio, Neste Oyj
Industry taking action on climate change
12:40 Henry Curran, NUI Galway, Ireland
Plenary presentation on Combustion Modelling
13:25 Ville Vuorinen, Aalto University
Large-Eddy Simulation of dual-fuel ignition: phenomena and control
13:45 Closing

Järjestäjät: Arkke Eskola, HY, Kemiallisteknillinen Yhdistys ja Kemian Seurat

>Takaisin alkuun


Radiochemistry today and for future
Keskiviikko 27.3.2019 klo 9:30-13:15, Lecture hall 3b

Radiokemiasta ratkaisuja energiantuotantoon ja terveyteen. Seminaarin ensimmäisessä osassa kuulemme, kuinka varmistetaan ydinjätteiden turvallinen loppusijoitus. Entä, jos ydinvoimalassa tapahtuu se pahin; mitä onnettomuuksista on opittu? Kuinka suomalaiset radiokemian innovaatiot olivat auttamassa ydinonnettomuuden jälkien puhdistuksessa Fukushima-Daiichissa ja mitkä olivat onnettomuuden vaikutukset?

Seminaarin toisessa osassa kuulemme kuinka radiokemia edistää terveyttämme. Terveydenhuollossa radionuklideja hyödynnetään sekä diagnostiikassa että syövän hoidossa. Mitä uutta diagnostiikassa? Kohteena inflammaatio ja syöpä. Suomi on eturintamassa syövän boori-neutronikaappaushoidoissa (BNCT). Tule kuulemaan Helsingin yliopistolliseen sairaalaan asennetusta maailman ensimmäisestä sairaalakäyttöön soveltuvasta BNCT-neutronikiihdyttimestä. Seminaarin ohjelma on englanniksi. Seminaaria tukee Fortum ja MAP Medical Technologies.

Radiochemistry provides solutions for energy production and health. In the first section of the seminar we will hear how to ensure safe final disposal of nuclear waste, a topic of global importance. How about if the worst happens; what can we learn from accidents such as Chernobyl and Fukushima? How Finnish innovations are helping with decontamination after the nuclear disaster at Fukushima-Daiichi and what were the impacts of the disaster?

In the second section of the seminar we hear how radiochemistry can improve our health. In health care radionuclides are utilized in diagnostics and cancer therapy. What is new in diagnostics? Inflammation and cancer as targets. Finland is in the frontier in boron neutron capture therapy (BNCT) of cancer. Come to hear about the world´s first BNCT-neutron source for hospital use. The seminar is in English. The seminar is sponsored by Fortum and MAP Medical Technologies.

Ohjelma
9:30 Opening, Prof. Anu Airaksinen
9:40 Prof. Horst Geckeis, Institute for Nuclear Waste Disposal, Karlsruhe Institute of Technology, Germany
Nuclear waste dispsal research – still needed?
10:15 Prof. Jukka Lehto, Department of Chemistry, University of Helsinki
Radionuclide-selective ion  exchangers development from a master’s thesis to Fukushima waste treatment
10:40 Prof. Gareth Law, Department of Chemistry, University of Helsinki
Learning for the microscopic legacy of nuclear accidents
11:15 Coffee break
11:45 Dr. Anu Autio, Turku PET Center
PET imaging of inflammation
12:20 Prof. Anu Airaksinen, Department of Chemistry, University of Helsinki
Nanotheranostics for simultaneous diagnostics and therapy of cancer
12:45 Chief physicist Mikko Tenhunen, Helsinki University Hospital
Boron neutron capture therapy (BNCT) – Local perspective
13:15 Closing

Ohjelman suunnittelu: Anu Airaksinen, HY ja Kemian Seurat

>Takaisin alkuun


Materials in nature – thermoanalytical aspects
Keskiviikko 27.3.2019 klo 9:30-12:30, Lecture hall 3d

The symposium is showcasing thermoanalytical and calorimetric studies on materials found in nature, both of natural and artificial origin. The natural materials discussed in the symposium are various biomasses, polyphenols and hackmanite. The presentations also deal with the studies of the organic matters in the soils and microplastics where thermoanalytical and calorimetric methods can be very helpful.

Luonnosta löytyy materiaaleja, jotka ovat luonnon itsensä tuottamia tai ihmisen sinne saattamia. Biomassaa voidaan hyödyntää monella eri tavoin esimerkiksi biohiilenä tai pyrolyysituotteina. Luonnosta löydetään myös ihmisen terveyteen vaikuttavia yhdisteitä ja teknologisesti hyödynnettäviä mineraaleja.

Jotta prosesseja voidaan kehittää edelleen hyödyllisten jakeiden eristämiseksi ja tunnistamiseksi, hyödynnetään usein termoanalyyttisiä sekä kalorimetrisiä menetelmiä. Näitä menetelmiä voidaan myös soveltaa orgaanisen maaperän koostumuksen sekä vesistöihin päätyvän mikromuovin tutkimuksessa.

Symposiumissa näitä termoanalyysin ja kalorimetrian sovelluskohteita valaisee kuusi eturivin tutkijaa. Esitykset pidetään englanniksi.

Symposium programme
9:30 Opening, prof. Vesa-Pekka Lehto, University of Eastern Finland
9:35 Assoc. prof. Jiri Kucerik, Brno University of Technology
Soil organic matter assessments
10:10 Doc. Priit Tammeorg, University of Helsinki
Diversity of biochars
10:30 Dr. Laura Tomppo, University of Eastern Finland
Slow pyrolysis for converting biomass to high value products
11:00 Coffee Break
11:30 Dr. Anu Heikkilä, Finnish Meteorological Institute
Microplastics in marine environments
11:50 Doc. Maarit Karonen, University of Turku
Polyphenols, ellagitannins and their bioactivities
12:10 MSc Isabella Norrbo, University of Turku
Hackmanite minerals for detecting radiation
12:30 Closing remarks, prof. Vesa-Pekka Lehto, University of Eastern Finland

Järjestäjät: Fintac ry ja Kemian Seurat

>Takaisin alkuun


SKS Nobelistiseminaari
Keskiviikko 27.3.2019 klo 14:00-17:00, Seminar room 103

Prof. K. Barry Sharpless, Scripps Research Institute, USA
The next hundred years

Prof. Ada E. Yonath, Weizmann Institute of Science, Israel
The ribosome – a connection between the far past and the near future

Kahvitauko/Coffeebreak

Prof. Sir J. Frazer Stoddart, Northwestern University, USA
Engines Through the Ages

>Takaisin alkuun


Nobel Laureate Panel: ”Towards the future”
Keskiviikko 27.3.2019 klo 11:15-13:45 Plaza, näyttelyalue

The panel discussion concentrates on the role of science in society. What will the future bring? We might get answers to: Why study chemistry? What kind of Science and research we should support (economically)? Science policy now and in the future.

Paneelissa keskustellaan tieteestä, sen tulevaisuudesta ja roolista yhteiskunnassa. Keskustelussa sivutaan tärkeitä aiheita mm. Miksi kemiaa tulisi opiskella? Miten ja millaista tiedettä tulisi tehdä ja tukea? Tiedepolitiikka nyt ja tulevaisuudessa.

Prof. K. Barry Sharpless, Scripps Research Institute, USA
Prof. Ada E. Yonath, Weizmann Institute of Science, Israel
Prof. Sir Fraser Stoddart, Northwestern University, USA

Moderator: Prof. Ari Koskinen
Järjestäjä: Suomalaisten Kemistien Seura

>Takaisin alkuun