Gradupalkinto

Suomalaisten kemistien seuran Laskennallisen kemian jaosto palkitsee vuosittain suomalaista laskennallisen kemian tutkimusta hyvin edustavan maisteritasoisen opinnäytetyön (Pro Gradu -työ / diplomityö). Palkittavan työn valitsee Laskennallisen kemian jaoston hallitus.

Vuoden 2017 gradupalkinnon hakuaika

Vuoden 2017 palkinto myönnetään aikavälillä 1.9.2016-31.8.2017 hyväksytylle opinnäytetyölle. Hakemukset on lähetettävä 30.9.2017 mennessä.

Hakuohjeet

Opinnäytetyön tehnyt opiskelija lähettää palkintohakemuksen sähköpostilla jaoston sihteerille (ks. yhteystiedot sivulta http://kemianseurat.fi/lkj/?page_id=14). Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään sähköinen versio opinnäytetyöstä ja skannattu kopio virallisesta dokumentista, josta käy ilmi työn arvosana (esim. työn arvostelulomake tai tutkintotodistus). Palkintoa voi hakea, vaikka maisterintutkinto ei vielä kokonaisuudessaan olisi valmis.

Palkinnon jakaminen

Tieto palkinnosta toimitetaan voittajalle 30.11. mennessä. Palkinto jaetaan joulukuussa Helsingin yliopistolla pidettävässä teoreettisen kemian talvikoulussa. Jos palkinnonsaaja ei pääse paikalle, palkinto toimitetaan muulla tavalla. Jaostolla ei ole mahdollisuutta korvata matkakustannuksia talvikouluun.

Gradupalkinto 2016

Suomalaisten kemistien seuran Laskennallisen kemian jaoston Vuoden 2016 gradupalkinto myönnetään FM Mira Ahingon pro gradu -tutkielmalle “Luotettava laskennallinen menetelmä sytokromi P450 alatyypin 2A6 katalysoimien pienmolekyylien metaboliakohtien ennustukseen”.

Mira Ahingon pro gradu -tutkielma liittyy aihepiiriltään laskennalliseen lääkeainekehitykseen. Tutkielma on tehty Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen Laskennallisen biotieteen tutkimusryhmässä. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tarkka, nopea ja aiempaa luotettavampi laskennallinen menetelmä, jolla voidaan mallintaa sytokromi P450 -entsyymin yhden alatyypin toimintaa ihmisen vierasainemetaboliassa. Työn johdanto- ja kirjallisuusosuus osoittavat erinomaista kokonaiskuvan hallintaa tutkittavan entsyymin, sen sitoutumistaskujen toiminnan ja laskennallisen mallintamisen suhteen. Tutkitut proteiinirakenteet on valittu huolellisesti ja valintakriteerit on kuvattu selkeästi. Käytettyjä malleja ja laskennallisia ennusteita käsitellään kriittisesti ja tiedostaen samalla menetelmien rajoitukset.

Työssä kehitetyillä uusilla laskennallisilla menetelmillä saavutettiin selvä parannus alan olemassa oleviin menetelmiin. Kehitettyä menetelmää voidaan käyttää yhdessä muiden laskennallisten tai kokeellisten mallien kanssa esimerkiksi lääkeainekandidaattien rakenteen optimointiin ja siten lääkehoidon vaikuttavuuden parantamiseen. Lisätietoja työstä on saatavilla osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201606203212

Kunniamaininta 2016

Laskennallisen kemian jaosto myönsi samassa yhteydessä myös kunniamaininnan ansiokkaasta lopputyöstä FM Maria Dimitrovalle. Maria Dimitrovan pro gradu -tutkielma ”Density functional theory studies of the interactions of 1-butyl-3-methylimidazolium chloride with xenon” on hieno esimerkki laadukkaasta kvanttikemian pro gradu -tutkielmasta. Työ on tehty Helsingin yliopiston kemian laitoksen teoreettisen ja laskennallisen kemian tutkimusryhmässä. Kirjallisuusosassa työn aihepiiri ja käytetyt laskentamenetelmät on esitetty selkeästi ja kattavasti. Kokeellisen osan tulokset on kuvattu huolellisesti ja analyysistä näkyy, että tekijällä on hyvä ymmärrys aihepiiristä ja siitä, mitkä ovat käytettyjen laskentamenetelmien rajoitteet. Työn tulokset auttavat ymmärtämään paremmin molekyylienvälisiä vuorovaikutuksia ionisissa nesteissä, joilla on lukuisia teollisia sovellutuksia. Lisätietoja tutkielmasta on saatavilla osoitteesta http://hdl.handle.net/10138/167511

Gradupalkinto_2016
Palkinnonjakotilaisuus jaoston vuosikokouksessa 2016. Kuvassa vasemmalta Maria Sammalkorpi, Nino Runeberg, Antti Karttunen, Mira Ahinko ja Mikael Johansson. Kuvaaja: Jarno Linnera.

Gradupalkinto 2015

Suomalaisten kemistien seuran Laskennallisen kemian jaoston vuoden 2015 gradupalkinto myönnetään DI Sampsa Vierroksen diplomityölle “Fosfolipidikäänteismisellien molekyylidynaaminen karakterisointi”.

Diplomityö käsittelee geeliytyviä fosfolipidejä ja se on tehty Aalto-yliopiston kemian laitoksen Itsejärjestäytyvien molekyylimateriaalien tutkimusryhmässä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty klassista molekyylidynamiikkaa. Työssä on tutkittu erityisesti organogeelejä, joilla on lupaavia sovelluksia mm. huokoisten ja pitkulaisten nanomateriaalien valmistuksessa sekä lääkeaineiden annostelussa. Työssä on käsitelty sujuvasti ja kattavasti fosfolipidien rakennetta ja ominaisuuksia sekä käytettyjä simulaatio- ja analyysimenetelmiä. Simulaatioiden yksityiskohdat ja rajoitukset sekä käytetyt mallit on kuvattu erittäin hyvällä tarkkuudella. Kokeellisessa osuudessa työn tuloksia analysoidaan monipuolisesti.

Työssä osoitetaan, että alan tutkimuksessa hyvin yleisesti käytetty voimakenttä ei itseasiassa sovellu orgaanisissa liuoksissa oleville lipideille ja myös vesiliuoksissa havaittu hyvä suorituskyky voi johtua virheiden kumoutumisesta. Nämä johtopäätökset ovat yleisesti merkittäviä fosfolipidien molekyylidynaamisen tutkimuksen kannalta. Lisätietoja diplomityöstä on saatavilla osoitteesta https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14233

Gradupalkinto_2015
Palkinnonjakotilaisuus jaoston vuosikokouksessa 2015. Kuvassa vasemmalta Mikael Johansson, Antti Karttunen, Sampsa Vierros ja Nino Runeberg. Kuvaaja: Markus Rauhalahti.

Gradupalkinto 2014

Suomalaisten kemistien seuran Laskennallisen kemian jaoston vuoden 2014 gradupalkinto myönnetään FM Elias Toivasen Pro Gradu -tutkielmalle “Grid-based Fast Multipole Method – a fully numerical scheme for evaluating two-electron integrals”.

Helsingin yliopiston kemian laitoksella tehty työ käsittelee kvanttikemiallisissa elektronirakennelaskuissa esiintyvien kahden elektronin repulsiointegraalien laskemista uudentyyppisellä numeerisella menetelmällä. Aihe liittyy massiivisesti rinnakkaisten laskentaohjelmistojen kehittämiseen. Kehitetty hilapohjainen menetelmä on lähtökohtaisesti rinnakkaistettavissa erittäin tehokkaasti hyvin suurille prosessorimäärille. Se eroaakin edukseen nykyään käytössä olevista laskentamenetelmistä, joiden soveltuvuus supertietokonelaskentaan on yleensä huono.

Kyseessä on erittäin korkeatasoinen laskennallisen kemian gradu, joka sisältää vaativaa menetelmänkehitystyötä lähtien perusteoriasta aina käyttökelpoisen koodin kirjoittamiseen asti.
Gradu on saatavilla myös verkosta osoitteesta http://hdl.handle.net/10138/136535

Gradupalkinto2014
Palkinnonjakotilaisuus jaoston vuosikokouksessa 2014. Kuvassa vasemmalta Mikael Johansson, Antti Karttunen, Elias Toivanen ja Nino Runeberg. Kuvaaja: Michael Patzschke.